Determination of Landslide Susceptibility in Artvin Central District and Its Nearby Surroundings by Analytical Hierarchy Method

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i11.2127-2136.6353

Keywords:

Landslide susceptibility, geographic information systems (GIS), analytical hierarchy process

Abstract

Landslides, like other disasters, are natural phenomena that cause high loss of life and property in the world and in Turkey, but their damage can be minimized with proper land planning and precautions. Landslides are frequently experienced in the Black Sea Region of Turkey due to factors such as the sloping nature of the land, rainy climate conditions, and improper land cover utilization. Artvin Central District and its nearby surroundings, which is determined as the study area, is a region where landslides are frequently experienced under the influence of topographic structure, climatic conditions, dense construction, hydroelectric power plants, mining sites, dams and road construction works similar to the Black Sea Region. From this point of view, within the scope of the study, it was aimed to determine the landslide susceptibility of the area and the micro-basins in the area by using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Geographical Information Systems (GIS) and to develop solutions to reduce landslide risk for areas with high landslide susceptibility. As a result of the analyzes, it was determined that 48.55% of the surface area of the study area has medium landslide susceptibility and 46.21% has high landslide susceptibility. According to the maps at the level of micro basins created by arithmetic average, there are 230 micro basins with high landslide susceptibility in the study area. Considering the landslide susceptibilities identified in the area, land use planning decisions should be made in order to reduce the landslide risk.

References

Aghlmand M, Onur Mİ, Talaeı R. 2020. Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesinde Analitik Hiyerarşi Yönteminin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, EJOSAT Özel Sayı 2020 (ARACONF), DOI: 10.31590/ejosat.araconf28.

Akgün A, Türk N. 2010. Landslide Susceptibility Mapping For Ayvalik (Western Turkey) and Its Vicinity by Multicriteria Decision Analysis, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-009-0373-1.

Akıncı H, Doğan S, Kılıçoğlu C, Keçeci SB. 2010. Samsun İl Merkezinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, e-ISSN:1309-3983.

Akıncı H, Özalp AY, Kılıçer ST. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, DOI: 10.21324/dacd.20952.

Aleotti P, Chowdhury RN. 1999. Landslide hazard assessments: summary review and new perspectives. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s100640050066.

Alptekin A, Yakar M. 2020. Heyelan Bölgesinin İHA Kullanarak Modellenmesi, Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi.

Artvin Valiliği. 2016. Artvin İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Artvin2015.pdf [Erişim Tarihi: 08.09.2023].

Ateş O. 2017. Peyzaj Planlama ve Mekânsal Planlama İlişkisi; Malatya Kenti Örneği, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce, Türkiye.

Aydınbaş G. 2023. Sosyoekonomik Boyutuyla Türkiye’de Depremler Üzerine Bir İnceleme: Kahramanmaraş Depremi Örneği, Sosyal Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Tarih, Turizm, Eğitim, Ekonomi, Siyaset ve İletişim, Editors/Editörler: Dr. Girayalp Karakuş, Dr. H. Fatih Yakut, Dr. Nil Didem Şimşek, Published by Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd, DOI: 10.58830/ozgur.pub98.

Clerici A, Perego S, Tellini C, Vescovi P. 2006. A GIS-based automated procedure for landslide susceptibility mapping by the conditional analysis method: the Baganza valley case study (Italian Northern Apennines). Environmental Geology, DOI: 10.1007/s00254-006-0264-7.

Cruden DM. 1991. A simple definition of a landslide. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, DOI: 10.1007/BF02590167.

Corominas J, van Westen C, Frattini P, Cascini L, Malet JP, Fotopoulou S, Catani F, Van Den Eeckhaut M, Mavrouli O, Agliardi F, Pitilakis K, Winter MG, Pastor M, Ferlisi S, Tofani V, Hervas J, Smith JT. 2014. Recommendations for the quantitative analysis of landslide risk. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s10064-013-0538-8.

Çellek S, Bulut F, Ersoy H. 2015. AHP yöntemi’nin heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinde kullanımı ve uygulaması (Sinop ve Yakın Çevresi). Jeoloji Mühendisliği Dergisi, DOI: 10.24232/jeoloji-muhendisligi-dergisi.295366.

Çevik E, Topal T. 2003. GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping for a Problematic Segment of the Natural Gas Pipeline, Hendek (Turkey). Environmental Geology, DOI: 10.1007/s00254-003-0838-6.

Dölek İ. 2021. Afetler ve Afet Yönetimi, Pegem Akademi, 4. Baskı, Ankara. ISBN 978-605-241-730-0.

Feizizadeh B, Roodposhti MS, Jankowski P, Blaschke T. 2014. A GIS-based extended fuzzy multi-criteria evaluation for landslide susceptibility mapping. Computers & Geosciences, DOI: 10.1016/j.cageo.2014.08.001.

Gökçeoğlı C, Ercanoğlu M. 2001. Heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanmasında kullanılan parametrelere ilişkin belirsizlikler , Yerbilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni.

Görmüş S. 2012. Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Analizi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kadıoğlu M. 2008. Sel, Heyelan ve Çığ için Risk Yönetimi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Sel – Heyelan – Çığ Sempozyumu, Samsun-Türkiye, 28-29 Mayıs 2007.

Kolukırık S, Arslan DA, Yılmaz Gökalp G. 2022. Orman Yangınlarının Toplumsal Etkileri ve Görünümü: Medya Paylaşımlarında 2021 Büyük Antalya-Manavgat Yangını. Afet ve Risk Dergisi, DOI 10.35341/afet.1086418.

Lee S, Min K. 2001. Statistical Analysis af Landslide Susceptibility at Yongin, Korea. Environmental Geology, DOI: 10.1007/s002540100310.

Lee S, Dan NT. 2005. Probabilistic Landslide Susceptibility Mapping İn The Lai Chau Province of Vietnam: Focus on The Relationship Between Tectonic Fractures and Landslides. Environmental Geology 48(6), 778-787.

Malczewski J. 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis, John Wiley and Sons, New York.

Özdemir Durak M. 2022. Artvin Merkez İlçe ve Yakın Çevresinde Peyzaj Karakter Değerlendirmesi ile Planlama Rehberlerinin Geliştirilmesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Özdemir N. 2005. Sinop İlinde Etkili Bir Doğal Afet Türü: Heyelan, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.

Özşahin E. 2013. Türkiye’de Yaşanmış (1970-2012) Doğal Afetler Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, MKÜ Hatay, Türkiye, 25-27 Eylül 2013.

Öztürk K. 2002. Heyelanlar ve Türkiye’ye Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Reis S, Yomralıoğlu T. 2005. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İl Ölçeğinde Afet Yönetim Amaçlı Planlama, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Mart - 1 Nisan 2005.

Saaty TL. 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill International, NewYork, NY, U.S.A.

Schuster RL, Fleming RW. 1986. Economic Losses and Fatalities Due to Landslides. Bulletin of Association of Engineering Geologists, DOI: 10.2113/gseegeosci.xxiii.1.11.

Şahin Ş, Perçin H, Kurum E, Uzun O, Bilgili BC. 2014. Bölge - Alt Bölge (İl) Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu, Müşteri Kurumların T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğu, T.C. Ankara Üniversitesinin Yürütücü Kuruluş olduğu ve TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı 109G074 No’lu PEYZAJ-44 Projesi Çıktısı, Ankara.

Şahin Ş, Memlük M, Perçin H, Şahin ES. 2017. Sivas-Merkez Kızılırmak Koridoru Ekolojik Hassasiyet ve Taşkın Kontrolü ile Bütünleşik Rekreasyonel Gelişim Projesi Ön Raporu. Erişim Adresi: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/83472/mod_ resource/content/1/%C3%96RNEK%201_SIVAS_KIZILIRMAK%20PROJES%C4%B0.pdf, [Erişim Tarihi: 08.09.2023].

Talaei R, Ghayoumian J, Akbarzadeh EA, Shariat Jafari M. 2004. Study on Effective Factor Causing Landslide in South West of Khalkhal Region. DOI: 10.31590/ejosat.araconf28.

Torpuş K, Bostan S. 2022. Sel Afetlerinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yaşanan Sorunlar: Hopa Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, DOI: 10.21324/dacd.977594.

Uzun O, Müderrisoğlu H, Demir Z, Kaya LG, Gültekin P, Gündüz S. 2015. Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına AKS Planlama Mühendislik Limited Şirketi, Ankara.

Wubalem A. 2021. Landslide Susceptibility Mapping Using Statistical Methods İn Uatzau Catchment Area. Northwestern Ethiopia. Geoenviron Disasters, DOI: 10.1186/s40677-020-00170-y.

Yılmaz E. 1999. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü DOA Dergisi. Erişim Adresi: https://doa.ogm.gov.tr/Documents/dergiler/ doa11/d113.pdf [Erişim Tarihi: 03.09.2023].

Downloads

Published

27.11.2023

How to Cite

Özdemir Durak, M., & Altınçekiç, T. H. (2023). Determination of Landslide Susceptibility in Artvin Central District and Its Nearby Surroundings by Analytical Hierarchy Method. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(11), 2127–2136. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i11.2127-2136.6353

Issue

Section

Research Paper